دموکراسی

نقل ِ تو که باشد 
واژه ها شیرین می گردند !
طعم می یابنـــد ؛ حتی خواستنت هم شیرین می شود !
نقل ِ تو که باشد ، خرسندم ...
انگار هستی ...
همینجـــــا ...
در بَر ِ من ... کنـــار ِ من ... چَشم در چَشم ِ من !
نقل ِ تو کودتاچی ِ حاذقی است ...
کودتا به پا می کند در قلبم ...
و آن زمان ...
انقلاب می کنند تک تک ِ سلول هـــای وجودم ؛ به رهبری ِ چَشمـــان ِ خمارم !
نقل ِ تو که باشد دگر مرا یارای ِ مقاومت نخواهد شد ...
آخــر چَشمــانم !
همان خمار چَشمانم ، راوی ِ عجول ِ این دموکراسی خواهند بود ! 

/ 0 نظر / 14 بازدید